MADENİ YAĞ İMALATINDA ÖTV UYGULAMALARI

13 July 2011 Yazan Kasım Özden | Bu makale 10,751 kez okunmuştur.

MADENİ YAĞ İMALATINDA ÖTV UYGULAMALARI

Kasım ÖZDEN

Yeminli Mali Müşavir

 

18. ve 19. yüzyıllardaki yeni buluşların üretime olan etkisi ile önce buhar gücüyle çalışan makinalar kullanılmaya başlanmış, daha sonraları buhar gücü ile çalışan makinalarının yerini petrol ürünleri ile çalışan makinalar almıştır. 20.nci yüzyılda Petrol Sanayinin hızla gelişmesiyle petrol ürünleri günlük yaşamımızın her alanına girmiş bulunmaktadır. Bütün bunların sonucunda petrol ve petrol ürünlerine olan talep zaman içersinde artmış, bu talep artışına bağlı olarak 1973 yılından itibaren petrol krizleri meydana gelmeye başlamıştır. Petrol kaynakları yeterli olmayan Türkiye gibi ülkeler, kıt olan bu kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla yüksek oranlarda vergileme yoluna gitmişlerdir.

01.08.2002 tarihine kadar Akaryakıt Tüketim Vergisi adı altında vergilendirilen petrol ürünleri bu tarihten sonra 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümlerine göre vergilendirilmeğe başlanmıştır.

Madeni yağlar da ÖTV kapsamında vergilendirilen petrol ürünlerindendir. Pek çok sanayi dalının hammadde girdisi olması dolayısı ile üretim sürecinde düşük oranda vergileme öngörülmüş ise de benzin, motorin gibi diğer petrol ürünlerine de karıştırılabilir özelliklerinin bulunması nedeniyle ÖTV oranları sıklıkla değiştirilmekte, suistimallerin önüne geçilmek istenirken bu konudaki mevzuat daha da karmaşık hale getirilmektedir.

Madeni Yağ Üretimindeki ÖTV Uygulamalarını 3 başlık altında toplamak mümkündür:

1) Baz Yağın Normal Teslimlerde Uygulanan ÖTV Tutarı Ödenerek Satın Alınması Suretiyle Madeni Yağ İmal Edilmesi:

Madeni yağ imal eden ÖTV mükellefleri, imalatlarında kullanacakları baz yağları, normal teslimlerde uygulanan 1,0560 TL/Kg ÖTV ödeyerek satın alabilmektedirler. Bu seçenek yüksek finansman maliyetine neden olduğundan, zaruri haller dışında mükellefler tarafından tercih edilmemektedir. Çünkü, 1 Kg baz yağ için ödenen ÖTV, madeni yağın üretim maliyetinin üzerinde olmaktadır.

 

2) 30/11/2002 tarih ve 2002/4930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümlerine Göre Madeni Yağ İmal Edilmesi:

Kararname eki karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde, imal edilen ürünün tabi olduğu özel tüketim vergisi yerine Bakanlar Kurulunca belirlenen ÖTV uygulanması, kalan kısmın tecil edilmesi öngörülmüştür. Anılan Kararnamenin 4. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar 3 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

(a) bendi ile 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4. maddesi ile belirlenen uygulamadan Sanayi Sicil Belgesine haiz imalatçıların yararlanacağı, bu uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithalatçılar veya rafineriler dahil imalatçılardan alımında, tebliğ ekinde bir örneği olan (EK: 13)Talep ve Taahhütname ile birlikte sanayi sicil belgelerinin noter veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bir örneğini ÖTV mükellefine vereceği,

(b) bendi ile ÖTV mükelleflerinin, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği tutara göre (2010 yılı için 0,3000 TL/Kg) ÖTV hesaplayarak beyannamelerinin ilgili bölümünde beyan edip ödeyecekleri,

(c) bendi ile alıcının verdiği (EK: 13) Talep ve Taahhütnamenin aslı ile sanayi sicil belgesinin ÖTV mükellefi tarafından kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri, malın teslim edildiği dönem beyannamesiyle birlikte vergi dairesine verileceği,

12 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen (d) bendi ile de söz konusu uygulamadan yararlanılabilmesi için, satın alınan veya ithal edilen baz yağların, satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde (I) Sayılı Listenin (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması zorunlu olduğu, bu kullanımın, üretimin gerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi gerektiği, aynı yıl içerisinde farklı dönemlerdeki kullanımların, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen tek bir üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesinin de mümkün bulunduğu karara bağlanmıştır.

 

3) 13.11.2003 tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümlerine Göre Madeni Yağ İmal Edilmesi:

Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde, (I) Sayılı Listenin B cetvelinde yer alan baz yağlar G.T.İ.P. numaralarına göre sıralanmış, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (1) veya (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5.nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve G.T.İ.P. numaraları anılan Kararname eki Kararın yine 1 inci maddesinde liste halinde yer alan malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 TL/Kg olarak belirlenmiştir. Madeni Yağ İmal eden ÖTV mükelleflerinin baz yağları 0,0500 TL/Kg ÖTV tutarı ödeyerek satın alabilmeleri için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen “Madeni Yağ Lisansı” ve “Sanayi Sicil Belgesi”ni haiz olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan 4760 sayılı ÖTV Kanunun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca, Kararname kapsamında satın alınan baz yağa ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malın normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki (1,0560–0,30000=0,7560 TL/Kg) fark kadar baz yağ satıcısının bağlı olduğu vergi dairesine teminat verilecektir. Teminatın çözümü yeminli mali müşavir üretim tasdik raporunun ibrazı üzerine gerçekleştirilecektir.

 

ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan teslimlere ilişkin uygulama

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçılar, 5 Nolu ÖTV Tebliğinin ekinde yer alan (EK:17) Talep ve Taahhütname ile noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen Madeni Yağ Lisansı ve Sanayi Sicil Belgesi’nin bir örneğini baz yağı satın aldıkları ÖTV mükelleflerine vereceklerdir. Baz yağ satan ÖTV mükellefleri kaşe tatbik edilerek onaylanmış birer örneğinin aslını beyanname ekinde bağlı bulundukları Vergi Dairesine vereceklerdir.

Baz yağ satan ÖTV mükellefleri bu kapsamda teslim ettikleri baz yağ için 0,0500 TL/Kg ÖTV hesaplayacak ve ilgili dönem ÖTV beyannamesinin 34 no.lu satırına yazmak suretiyle beyan edeceklerdir.

Madeni yağ imalatçıları satın aldıkları baz yağlardan, baz yağın teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde madeni yağ imal ederek, ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde teslim ettiklerini tevsik eden yeminli mali müşavir üretim tasdik raporunu, baz yağı satın aldıkları mükellefin ÖTV  mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine aynı süre içinde ibraz edeceklerdir.

 

ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan teslimlere ilişkin uygulama

Madeni yağ imalatçılarının ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri kapsamında baz yağ satın almaları halinde, 5 Nolu ÖTV Tebliğinin ekinde yer alan (EK:18) Talep ve Taahhütname ile yeminli mali müşavir ya da noter tarafından onaylanmış Sanayi Sicil Belgesinin bir örneğini baz yağ satın aldıkları ÖTV mükellefine vermeleri gerekmektedir. Baz yağı satan ÖTV mükellefleri ise bu kapsamda teslim ettikleri baz yağ için hesaplayacakları 0,0500 TL/Kg ÖTV’yi, ilgili dönem beyannamesinin 35 no.lu satırına yazmak suretiyle beyan edecek, bu beyannameye madeni yağ imalatçılarından aldıkları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen Madeni Yağ Lisansı ve Sanayi Sicil Belgesinin kendilerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini ve Talep ve Taahhütnamenin aslını ekleyeceklerdir.

Madeni yağ imalatçıları satın aldıkları baz yağlardan, baz yağın teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde madeni yağ imal ederek, ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde ihraç kaydı ile teslim ettiklerini tevsik eden yeminli mali müşavir üretim tasdik raporunu, baz yağı satın aldıkları mükellefin ÖTV  mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine aynı süre içinde ibraz edeceklerdir.

ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan teslimlere ilişkin uygulama

Madeni yağ imal ederek ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında ihraç eden mükelleflerin, uygulama kapsamında baz yağ satın almaları halinde, 5 Nolu ÖTV Tebliğinin ekinde yer alan (EK:19) Talep ve Taahhütname ile yeminli mali müşavir ya da noter tarafından onaylanmış Sanayi Sicil Belgesinin bir örneğini baz yağ satın aldıkları ÖTV mükellefine vermeleri gerekmektedir. Baz yağ satan ÖTV mükellefleri ise bu kapsamda teslim ettikleri baz yağ için 0,0500 TL/Kg ÖTV’yi hesaplayacak ve ilgili dönem beyannamesinin 35 no.lu satırına yazmak suretiyle beyan edecek, bu beyannameye madeni yağ imalatçılarından aldıkları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen Madeni Yağ Lisansı ve Sanayi Sicil Belgesinin kendilerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini ve Talep ve Taahhütnamenin aslını ekleyeceklerdir.

Madeni yağ imalatçıları satın aldıkları baz yağlardan, baz yağın teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde madeni yağ imal ederek, 4760 Sayılı ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ihraç ettiklerini tevsik eden yeminli mali müşavir üretim tasdik raporunu, baz yağı satın aldıkları mükellefin ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine aynı süre içinde ibraz edeceklerdir.

2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümlerine göre baz yağ satın alıp madeni yağ imal eden ÖTV mükellefleri için tecil/terkin değil, taahhüt kapsamında teslim yapılmış olmaktadır. Madeni yağ imal eden mükellefler normal teslimde (31.12.2009 tarihinden itibaren) 1,0560 TL/Kg ödeyerek satın alabilecekleri baz yağı 0,0500 TL/Kg ÖTV ödeyerek satın alabilmektedirler. Ancak; baz yağları satın aldıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren 3 ay içersinde madeni yağ imalatını gerçekleştirmek ve imal ettikleri madeni yağları satmak zorundadırlar.

Söz konusu uygulama çerçevesinde satın alınan baz yağların, yukarıda her bir bölümde ayrı ayrı belirtilen teslim tarihini izleyen 3 aylık süreler içinde madeni yağ imalatında kullanılarak teslim edildiğinin tevsik edilmemesi halinde, baz yağın teslim tarihinde bu uygulama dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce ödenen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte baz yağ alcısından tahsil olunacaktır. Ancak yukarıda anılan yeminli mali müşavir raporlarının, baz yağın teslim tarihini izleyen 3 aylık süre içinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin olarak baz yağ alıcısı veya yeminli mali müşavir tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 17 nci maddesine göre 3 aylık sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

2002/4930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümlerine göre baz yağ satın alıp madeni yağ imal eden ÖTV mükellefleri için tecil/terkin kapsamında teslim yapılmış olmaktadır. Normal teslimde 1,0560 TL/Kg ödeyerek satın alabilecekleri baz yağı 0,3000 TL/Kg ÖTV ödeyerek satın alabilmektedirler. Bu kararname kapsamında baz yağ satın alan ÖTV mükellefleri, baz yağları satın aldıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren 12 ay içersinde madeni yağ imalatını gerçekleştirmek zorundadırlar.

2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümlerine göre baz yağ satın alıp madeni yağ imal eden ÖTV mükellefleri, baz yağın alımı sırasında normal teslimde 1,0560 TL/Kg yerine 0,0500 TL/Kg ÖTV ödeyip 3 ay içersinde madeni yağ imalatını gerçekleştirmek ve satışını yapmak zorunda iken,

2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümlerine göre baz yağ satın alıp madeni yağ imal eden ÖTV mükellefleri normal teslimde 1,0560 TL/Kg yerine 0,3000 TL/Kg ÖTV ödeyip, 12 ay içersinde madeni yağ imal etmek zorundadırlar. Bu kararname kapsamında baz yağ satın alan ÖTV mükelleflerinin ürettikleri madeni yağları 12 ay içersinde satma zorunlulukları bulunmamakta iken, 12 ay içersinde üretimi gerçekleştirme zorunlulukları bulunmaktadır.

Madeni yağ imalatının ÖTV mevzuatı hükümlerine göre irdelenmesinde, atık madeni yağların Çevre ve Orman Bakanlığı’nca verilen lisans ile toplanıp, geri dönüşümünün sağlandığı durumlarda ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı konusunda uygulamada tereddütlerin bulunduğu görülmektedir.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun, verginin konusu başlıklı 1.nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında “Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların numaralarında veya tanımlarında bu kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklik ÖTV Kanunu’nun uygulanmasında hüküm ifade etmez…” hükmü yer almaktadır. GTİP cetvelinin 27 nolu fasıl açıklamalarında ve 27 nolu cetvelinde 2710.91.00.00.00 ve 2710.99.00.00.00 numaralarında atık yağlar da yer almaktadır. Sayılan bu GTİP numaraları (I) Sayılı Listenin B cetvelinde yer aldığından, atık madeni yağların Çevre ve Orman Bakanlığı’nca verilen lisans ile toplanıp, geri dönüşümünün sağlandığı ve geri dönüşümden elde edilen madeni yağların tesliminde de 1,0560 TL/Kg ÖTV uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Madeni Yağ İmalatında ÖTV İndirimi:

ÖTV üretim aşamasına uygulanan bir vergi olup, ilk teslimden sonraki aşamalarda ÖTV uygulanmaması öngörülmüştür. Ancak, ÖTV tabi bir malın üretimi sırasında ödenen ÖTV’nin indirimi mümkündür. Mamül hale geldikten ve ilk teslimden sonraki aşamalarda ÖTV uygulaması sözkonusu değildir.

ÖTV’de vergi indiriminin esasları Kanun’un 9.ncu maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Madeni yağ imal edip ÖTV Kanunun 8 inci maddesinin (1) veya (2) numaralı fıkraları ya da 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca teslim eden imalatçılar, imalatta kullandıkları baz yağa ilişkin yüklendikleri ÖTV tutarını, yine bu kapsamda teslim ettikleri madeni yağa ilişkin tahsil edilen ÖTV tutarından, ÖTV Kanunun 9 uncu maddesi hükmü uyarınca indirecekler, indirilemeyen kısmı ise imal ederek teslim ettikleri madeni yağın maliyetine kaydedeceklerdir.

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere; madeni yağ imal eden ÖTV mükellefleri 2003/6467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 0,0500 TL/Kg olarak ödedikleri ÖTV’yi Kanun’un 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihrac etmeleri veya 8 inci maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında ihrac kaydı ile teslim etmeleri halinde, baz yağların alımı sırasında ödedikleri ÖTV’yi yurt içi teslimlere ilişkin tahsil ettikleri ÖTV’den mahsup edebilecekleri, iade yolu ile geri alamayacakları, bu hususta 5 Seri Nolu ÖTV Tebliği ile özel bir düzenleme yapılmış olmasından anlaşılmaktadır.

 

Ancak; 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümleri kapsamında madeni yağ imal eden ÖTV mükelleflerinin 0,3000 TL/Kg olarak ödedikleri ÖTV’yi gerek 4760 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihrac etmeleri, gerekse 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında ihrac kaydı ile teslim etmeleri halinde, baz yağların alımı sırasında ödedikleri ÖTV’yi yurt içi teslimlere ilişkin tahsil ettikleri ÖTV’den mahsup edebilecekler, baz yağ alımı veya madeni yağ imalatında kullandıkları girdilere ilişkin ödedikleri ÖTV’lerin mahsup yolu ile telafi edilememesi halinde nakden iade alabilecekler veya diğer vergi borçlarına mahsubunu isteyebileceklerdir.

Diğer taraftan, (I) Sayılı listenin B Cetvelinde yer alan baz yağları normal teslimler için geçerli olan 1,0560 TL/Kg ÖTV ödeyerek satın alan madeni yağ imal eden mükelleflerinin, imal ettikleri madeni yağları, gerek 4760 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihrac etmeleri, gerekse 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında ihrac kaydı ile teslim etmeleri halinde, baz yağların alımı sırasında ödedikleri 1,0560 TL/Kg ÖTV’yi; yurt içi teslimlere ilişkin tahsil ettikleri ÖTV’den mahsup edebilecekleri, mahsup yolu ile telafi edilememeleri halinde iadeye konu edebilecekleri de tabiidir.

 

Madeni Yağ İmalatına İlişkin olarak düzenlenen Üretim Tasdik Raporlarında YMM’lerin Sorumlulukları:

2002/4930 ve 2003/6467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında imal edilen madeni yağların üretiminin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştiğine dair YMM üretim tasdik raporunun ibrazının zorunlu olduğu, rapor dispozisyonun da 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 33 Seri Nolu Tebliğindeki esaslara göre olması gerektiği belirtilmiştir.

Yine, 33 Seri Nolu Tebliğin III- Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu başlığı altında, “Yeminli Mali Müşavirlerin yapmış olduğu incelemenin amacı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8. maddesinin 1. fıkrası hükmünden yararlanılması için aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğini, aranılan şartlara uygun olarak üretimin yer ve zaman itibarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla bu konu ile sınırlı olmak üzere ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle Yeminli Mali Müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve söz konusu Yönetmelik çerçevesinde her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli Mali Müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar” denilmektedir.

YMM sorumluluğunu düzenleyen 33 Nolu Tebliğ’in madeni yağ imalatına ilişkin olarak 2002/4930 Sayılı Kararname kapsamında satın alınan baz yağların 12 ay içersinde (I) sayılı listede yer alan madeni yağların imalinde kullanılmasına ilişkin tecil/terkin ile ilgili sorumluluğunun bulunduğu, 2003/6467 Sayılı kararname kapsamında teslim edilen baz yağlar ile ilgili olarak düzenlenecek üretim tasdik raporlarında; teslim edilen baz yağlardan hem 3 ay içersinde madeni yağ imal edilip teslim edilmesinden; hem de madeni yağ imal eden ÖTV mükellefinin teslimleri dolayısı ile ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin doğruluğundan müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunduğu kanaatindeyiz.

 2 Yorum yapılmış “MADENİ YAĞ İMALATINDA ÖTV UYGULAMALARI”

  1. 2002/4930 bakanlar kurulu kararları açıklanmış olup yazınızda da tecil terkin uygulama esasları ele alınmıştır.Fakat tecil terkin uygulama esnasında vergi dairesine tecil için teminat verilmesi gereği belirtilmiş olup teminat verme süresi beyanname süresinde midir ? değilmidir ? belirtilmemiştir.Beyanname süresi içinde teminat vermek gerekirmi tecil için daha sorna verilebilirmi bununla ilgili bir gelirler idaresi tarafından verilmiş bir özelge bulunmaktamıdır bilgi verirseniz çok yardımcı olursunuz iyi çalışmalar .

  2. Kasım Özden says:

    Sayın, Rüştü Erol,
    Teminat mektubu, baz yağın alındığı döneme ilişkin beyanname verme süresi içersinde verilmelidir.

Yorum Yapın

*